Podmínky pro přihlášení k VZ

Dle Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků (ŘVČČJ musí uchazeči o vůdcovskou zkoušku splnit následující podmínky:

 • dovršený věk minimálně 18 let (před dnem zakončení zkoušky, tj. před 9.5.2010)
 • dosažení kvalifikace zdravotníka zotavovacích akcí Junáka (zdravotnický kurz) – zdravotnický kurz je možné absolvovat do 18 měsíců po složení vůdcovské zkoušky
 • absolvence čekatelské zkoušky (dokládá se kopií dekretu)

Následující podmínky se dle ŘVČČJ dokládají potvrzením na přihlášce k vůdcovské zkoušce:

 • souhlas vedoucího střediska a vyjádření vůdce oddílu
 • vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi
 • praxe 1 rok ve vedení oddílu nebo střediska po složení čekatelské zkoušky (dokládá se potvrzením vedoucího střediska) - kratší prodlevu mezi ČZ a VZ může povolit vůdce střediska

Čestným prohlášením dle ŘVČČJ uchazeče se dokládá:

 • znalosti v rozsahu II. stupně staré skautské stezky
 • bezúhonnost

Podmínky abvsolovence:
 • účast na všech víkendech (výjimku může v závažných případech udělit vůdce kurzu – vždy je třeba s ní neúčast předem konzultovat)
 • splnění všech kompetencí ve smyslu přílohy B, Směrnice k obsahu vůdcovské zkoušky (viz http://krizovatka.skaut.cz/organizace/dokumenty/spisovna/detail-2436)
 • napsání vůdcovské práce (5 normostran) nebo jiné alternativy (např. článek do skautských médií) – bližší specifikace na 1. víkendu
 • zpracování a realizace zadaného projektu v domovském oddíle, jeho následné zhodnocení
 • kompletní podmínky absolvence budou uveřejněny do 10. října 2009

Zpět do sekce "O kurzu"